BM – Sổ theo dõi định kỳ, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô

Sổ theo dõi định kỳ bảo dưỡng sửa chữa ô tô

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI
Khám định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
Số xe: ………………………………
I. Phần theo dõi đăng kiểm định kỳ
Ngày Nội dung công việc Hồ sơ Ngày kiểm định lần tới

II. Theo dõi quá trình bảo dưỡng / sửa chữa

Ngày Nội dung công việc Hồ sơ Người cập nhật ký

Related Posts

Add Comment